نگرانی

meskoob
Uncategorized

مسافرنامۀ مسکوب

نگرانم. البته نه چندان. چون نگرانی من چُرت می‌زند. ته دلم، یک جایی چنبر زده و خوابیده. نباید بیدارش کنم. با فکر بیدار می‌شود، تا