مسکوب

Uncategorized

کارنامۀ ناتمام / شاهرخ مسکوب

کتاب «کارنامۀ ناتمام» مجموعه‌ای از گفتگوهای ضبط شدۀ علی بنو عزیزی با شاهرخ مسکوب ( 1302 در بابل – 1384 در پاریس) در سال 66

meskoob
Uncategorized

مسافرنامۀ مسکوب

نگرانم. البته نه چندان. چون نگرانی من چُرت می‌زند. ته دلم، یک جایی چنبر زده و خوابیده. نباید بیدارش کنم. با فکر بیدار می‌شود، تا