جولیا کامرون

نویسندگی

صفحات‌صبحگاهی/ خلاصی از شر ننوشتن

صفحات‌صبحگاهی چیست؟ صفحات صبحگاهی نوعی تمرین نویسندگی است. این صفحات بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب و در سه برگۀ(متوسط) نوشته می‌شوند. خانم جولیا