تکنیک در رمان

نوشتن رمان بافرمول یا بی‌فرمول؟
رمان‌نویسی

نوشتن رمان بافرمول یا بی‌فرمول؟

نوشتن رمان بافرمول یا بی‌فرمول؟ آیا برای نوشتن رمان باید از یک‌سری قاعده و تکنیک مشخص پیروی کرد؟ شاید هنگامی که خواسته‌‌اید نوشتن رمانی را