دسته‌ها
فلسفی

آیین دیونوسوس و اورفئوس

آیین دیونوسوس و اورفئوس ▪️یونانیان باستان دیونوسوس(دیونیسوس) را خدای باروری و حاصلخیزی، و همچنین در اسطوره‌های خود وی را فرزند زئوس می‌دانستند؛ آیین پرستش دیونیسوس اورگیا نامیده می‌شود. ▪️کسانی که در این آیین و مراسم شرکت می‌کردند به سبب رقص و حرکات هیجانی مجذوب و مدهوش می‌شدند و حیوانات را قربانی می‌کردند و گوشت آن […]