دسته‌ها
جمله‌قصار بزرگان

جمله‌قصارهای زیبایی از رمان ژان کریستف

هم در زمینۀ جسم و هم در زمینۀ جان، آفریدن یعنی از زندان تن بیرون آمدن، یعنی در گردباد زندگی به سر تاختن، یعنی آنکه هست بودن. آفریدن، یعنی مرگ را کشتن. عظمت حقیقی هرکس بدان شناخته می‌شود که بتواند در شادی و رنج سرخوش باشد. تا کسی پیه مسخره بودن به خود نمالد هیچ […]